Cyngor doeth am gyllid i fyfyrwyrGall cysgod cyllid i fyfyrwyr fod yn beth brawychus. Gall lenwi’ch meddyliau a llesteirio bywyd myfyriwr yn gyffredinol, p’un a ydych yn mynd i’r brifysgol yn hwyrach eleni neu’n parhau gyda’ch astudiaethau. Yn ffodus, does dim rhaid i hyn fod yn gur pen: dyma rywfaint o wybodaeth i helpu trechu’r gofidiau hynny, gyda chyfraniad gan y tîm yn Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Ni fydd raid i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu o flaen llaw


Fwy na thebyg fydd dim rhaid i chi dalu’ch ffioedd dysgu o’ch poced eich hun cyn i chi gael mentro cam ar y campws. Byddwch yn gallu ymgeisio am fenthyciadau (y bydd angen i chi eu talu’n ôl) i dalu rhai o’ch costau astudio, ac os ydych chi’n fyfyriwr Cymraeg yn astudio yn y Deyrnas Unedig gallwch hefyd ymgeisio am Grant Ffioedd Dysgu gan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Gall y grant (na fydd rhaid i chi ei dalu’n ôl) helpu talu am weddill costau eich ffioedd dysgu.

Bydd yn union faint fyddwch yn gymwys i’w gael yn ddibynnol ar y brifysgol y byddwch yn mynychu a faint mae’n godi. Gallwch gael gwybod mwy gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, sy'n llawn cyngor ac arweiniad cynorthwyol ac offer defnyddiol fel cyfrifiannell cyllid i fyfyrwyr i’ch helpu i gyfrifo’r symiau.


Gallwch gael trefn ar bopeth ar sgrin


Gorau pob gyntaf y byddwch yn cael trefn ar eich cyllid i fyfyrwyr: mae’n golygu y bydd yr arian fyddwch ei angen yn barod ar gyfer dechrau’ch cwrs, felly fydd yna ddim bylchau trafferthus yn eich cyfrif banc yn union pan na fyddwch eu hangen. Mae ceisiadau nawr wedi agor, felly dechreuwch arni heddiw!

Yn ddibynnol ar y cyllid rydych yn ymgeisio ar ei gyfer, efallai y bydd angen i chi anfon gwybodaeth amdanoch eich hun, ac efallai y bydd angen i’ch rhieni neu bartner anfon rhywfaint o wybodaeth hefyd. Peidiwch â phoeni: gallwch drefnu popeth yn gyflym a didrafferth ar-lein.

Does dim hyd yn oed angen lle mewn prifysgol arnoch cyn gwneud cais: nodwch eich dewis cyntaf, yna gallwch lenwi (neu newid) y manylion terfynol unwaith y byddant wedi eu cadarnhau.

Sylwer: Dylai myfyrwyr newydd ymgeisio erbyn 16 Mai i sicrhau y bydd eu harian yn barod ar gyfer dechrau eu cwrs.

Dylai myfyrwyr sy’n parhau ymgeisio erbyn 6 Mehefin i sicrhau y bydd eu harian yn barod ar gyfer dechrau eu cwrs.

Felly, dechreuwch nawr!

Mae cymorth arall ar gael


Yn ogystal â ffioedd dysgu, gall costau prifysgol gynnwys bwyd, llety, ac wrth gwrs mwynhau (sy’n rhan gwbl annatod o draddodiad bywyd myfyrwyr). Mae cefnogaeth ar gael ar ffurf benthyciadau cynhaliaeth, grantiau a bwrsariaethau – bydd beth mae gennych hawl i’w gael yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, incwm teuluol ac ati. Mae yna fwy o help a chryn dipyn o wybodaeth ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.
Mae yna fwy o help ar gael os oes gennych blant neu oedolion sy’n dibynnu arnoch yn ariannol, neu os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu gyflwr iechyd hirdymor arall neu anhawster dysgu. Eto, mae gan Cyllid Myfyrwyr Cymru fwy o wybodaeth.


Does dim rhaid i chi ei dalu yn ôl ar unwaith


Gyda rhai mathau o gymorth ariannol – fel Grant Ffioedd neu fwrsariaeth – fydd dim rhaid i chi ei dalu’n ôl. Fyth. Newyddion da! Ar y llaw arall, bydd angen talu benthyciadau’n ôl ar ryw adeg. Ond mae yna newyddion da ar hynny hefyd: fydd dim rhaid i chi ddechrau’ch ad-daliadau'r eiliad y byddwch yn rhoi’ch pensil i lawr ar ddiwedd eich arholiad olaf.

Yn hytrach, byddwch yn dechrau talu’n ôl mewn rhandaliadau unwaith y byddwch wedi graddio ac mae’ch incwm dros £21,000 y flwyddyn. I gael syniad o’r darlun cyfan, mae gan wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru offeryn cyfrifiannell ad-dalu defnyddiol fydd yn rhoi gwybod mwy i chi faint fydd eich ad-daliadau a faint o amser fydd yn cymryd i ad-dalu.


Mae digon o gyngor a chymorth ar gael


Efallai bod rhai agweddau o gyllid i fyfyrwyr yn gymhleth (beth am algorithm cyfrifo llog ad-dalu?), ond un maes sy'n ddigon syml yw cael mwy o wybodaeth ac arweiniad. Mae gan wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru Gwestiynau Cyffredin a chanllawiau i’ch helpu, a gallwch gwrdd â’r tîm yn y cnawd mewn cynadleddau UCAS i gael sgwrs wyneb i wyneb am gyllid i fyfyrwyr.


Gallwch hefyd ddilyn pethau ar Facebook a Twitter . Mae’n ffordd dda o wneud yn siŵr nad ydych yn colli unrhyw ddyddiadau cau ymgeisio, neu am gymorth yn ystod Clirio, os byddwch ei angen.


Y peth allweddol yw peidio gadael i gyllid i fyfyrwyr fod yn gysgod ar eich paratoadau ar gyfer y brifysgol (neu astudiaethau pellach). Dechreuwch arni nawr, cael y gefnogaeth fyddwch angen, a gallwch fynd yn ôl i fwynhau bywyd myfyriwr.


Ac i gloi, fe ddywedom hyn yn gynharach ond peidiwch ag anghofio! Ymgeisiwch ar-lein nawr!

Dylai myfyrwyr newydd ymgeisio erbyn 16 Mai i sicrhau y bydd eu harian yn barod ar gyfer dechrau eu cwrs.

Dylai myfyrwyr sy’n parhau ymgeisio erbyn 6 Mehefin i sicrhau y bydd eu harian yn barod ar gyfer dechrau eu cwrs.