Grāmatvedība un uzņēmuma līdzekļi

HideShow resource information
  • Created by: sampets10
  • Created on: 31-01-14 21:37
Bilance
divdaļīga tabula. kurā atspoguļoti uzņēmuma izlietotie līdzekļi un šo līdzekļu iegūšanas avots. Bilancē var iegūt datus par uzņēmuma īpašumu, pašu līdzekļiem, parādiem un līdzekļu izlietojumu.
1 of 14
Grāmatvedības elementi
Novērtējums naudas izteiksmē, Dokumentācija, Inventerizācija, Grāmatvedības bilance, Grāmatvedības konti, Divkāršais ieraksts, Grāmatvedības pārskati
2 of 14
Dokumentācija
Ikviena operācija jāapstiprina ar attiecīgu dokumentu, uz kura jābūt rekvizītiem
3 of 14
Rekvizīti
Dokumenta nosaukums, datums, dokumenta izdevējs, adrese, saimnieciskās darbības apraksts, darījuma apjoms, paraksts, zīmogs
4 of 14
Inventerizācija
uzņēmuma līdzekļu, prasību un saistību( kam parādā, kas parādā?) pārbaude dabā, tās atspoguļošana īpašos dokumentos.
5 of 14
Grāmatvedības konti
Divdaļīgas tabulas, kurās krāj datus par vienveidīgām līdzekļu grupām
6 of 14
Saldo
Konta atlikums
7 of 14
Divkāršais ieraksts
Grāmatvedības operācijas jāieraksta divas reizes: Vienu reizi viena konta debetā, otru reizi otra konta kredītā.
8 of 14
Gada pārskats
Ļauj izdarīt secinājumus par pašu uzņēmuma līdzekļiem, tā peļņu. Tas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējuma aprēķina, naudas plūsmas plāna un vadības ziņojuma.
9 of 14
Audits
uzņēmuma vai amatpersonas likumīga pārbaude, ko veic auditorfirma, un tā ietver informācijas apkopošanu par komercdarbību, šīs informācijas novērtēšanu, pārbaudot aprēķinu pareizību un dodot savu revīzijas atzinumu.
10 of 14
Likviditāte
Iespēja pārvērst uzņēmuma līdzekļus naudā
11 of 14
Peļņas vai zaudējuma aprēķins
Viena no gada pārskata sastāvdaļām. kurā tiek atspoguļota uzņēmuma peļņa
12 of 14
Neto apgoizījums
Realizēto preču daudzums X cena - PVN. Parāda, cik naudas uzņēmums ieguvis no pamatdarbības.
13 of 14
Bruto peļņa
Rādītājs, kas parāda,.vai uzņēmum darbība ir nesusi pe'
14 of 14

Other cards in this set

Card 2

Front

Novērtējums naudas izteiksmē, Dokumentācija, Inventerizācija, Grāmatvedības bilance, Grāmatvedības konti, Divkāršais ieraksts, Grāmatvedības pārskati

Back

Grāmatvedības elementi

Card 3

Front

Ikviena operācija jāapstiprina ar attiecīgu dokumentu, uz kura jābūt rekvizītiem

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Dokumenta nosaukums, datums, dokumenta izdevējs, adrese, saimnieciskās darbības apraksts, darījuma apjoms, paraksts, zīmogs

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

uzņēmuma līdzekļu, prasību un saistību( kam parādā, kas parādā?) pārbaude dabā, tās atspoguļošana īpašos dokumentos.

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Economics resources:

See all Economics resources »See all Latvija resources »