Other questions in this quiz

2. We

 • ia
 • iamos
 • ian
 • iais

3. I

 • iamos
 • ia
 • ia
 • ias

4. "You" formal/plural

 • iais
 • ian
 • ia
 • ias

5. He/She/It

 • ia
 • ian
 • iamos
 • iais

Comments

No comments have yet been made

Similar Spanish resources:

See all Spanish resources »See all Grammar and vocabulary resources »